Raport de activitate 2010 – 2011

Raport de activitate
a Centrului Adolescenţilor, DGETS,
pentru anul de studii 2010-2011

Anul de studii 2010-2011, fiind semnificativ prin faptul desemnării lui de către ONU, An internaţional al tineretului, a cerut şi mai multă atenţie faţă de generaţia în creştere, oferindu-le posibilităţi de manifestare creativă şi implicită. Ţinând cont de prerogativele timpului am lansat unele noi proiecte atât în plan municipal, naţional, cât şi internaţional. Centrul Adolescenţilor a încercat să dea un nou impuls activităţii Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor, tutorul căruia este, prin noi acţiuni organizate şi desfăşurate pentru tineri şi împreună cu ei.
Astfel, adolescenţii, revenind dintr-o vacanţă activă, unde s-au desfăşurat plecări peste hotare în programe internaţionale, (Suedia, SUA, România) dar şi odihnă activă în tabăra de la Vadul lui Vodă s-au încadrat chiar la mijloc de august în realizarea unei mese rotunde „Şcoala prietenoasă copilului”, desfăşurată la 18 august, cu membrii CLCT şi reprezentanţi ai directorilor adjuncţi pentru educaţie, care a dat start noului an şcolar, tinerii ieşind cu un apel către cadrele didactice din învăţământul municipal în ziarul „Univers Pedagogic Pro” la crearea unui parteneriat benefic dintre elev şi profesor.
La 23 septembrie Centrul Adolescenţilor împreună cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor a purtat discuţii cu reprezentantul Primăriei Borlagne, Suedia, dl Ronny Arnberg, care ne-a vizitat din nou în toamnă. Scopul vizitei a fost continuitatea programului început în primăvară şi vară, în rezultatul vizitei efectuate de către 4 membri ai CLCT-ului în ţara dată, în vara anului 2010. S-a convenit asupra activităţilor de voluntariat întreprinse în comun de către tinerii noştri şi suedezi în realizarea unor proiecte bilaterale, ca bunăoară: „Peace and love Caffe”, „EcoWaste”, Think.Learn.Recycle ş.a. Alţi 4 tineri consilieri, în I semestru al anului de învăţământ, au beneficiat de participări în programe internaţionale, aflîndu-se în SUA: Vodă Daniel în programul: „Benjamin Franklin Trans Atlantic Fellows Summer Institute, BFTF 2010”, Mogîldea Cristina (SUA) în programul „Flex”, Pancu Ana-Maria (Japonia) în programul „YFU Moldova”, iar Roşca Andriana în Cehia.
Din agenda activităţilor programate pentru perioada referentă Centrul Adolescenţilor a realizat cu succes 2 seminare, la 30 septembrie cu tinerii jurnalişti din instituţiile de învăţământ preuniversitar la tema: „Probleme şi necesităţi ale tinerilor jurnalişti din instituţiile de învăţământ preuniversitar”, care a avut în calitate de parteneri valoroşi Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Primăriei municipiului Chişinău şi Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova.
Reprezentanţii colegiilor de redacţii şcolare, cât şi membrii consiliilor de tineret, invitaţi la acest forum au avut onoarea să fie salutaţi de către Ministrul Tineretului şi Sportului dl Ion Cebanu şi de şeful Direcţiei relaţii publice a Primăriei municipale dl Vadim Brînzaniuc, prezenţi la această activitate.
Posibilitatea de a întruni tinerii de astă dată, ne-a oferit-o grant-ul cucerit de către Centrul Adolescenţilor şi Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor în cadrul concursului de grant-uri mici, organizat de către Ministerul Tineretului şi Sportului încă la sfârşitul primăverii.
Pe parcursul celor două sesiuni ale programului seminarului: „Prezentări” şi „Atelier de lucru”, adolescenţii au avut posibilitatea să scoată în evidenţă atât problemele cu care se confruntă tinerii jurnalişti la editarea unui ziar şcolar, cât şi căile de soluţionare ale lor.
La 03 noiembrie cu participarea reprezentanţilor consiliilor şcolare, a directorilor adjuncţi pentru educaţie şi a unor psihologi şi diriginţi s-a discutat în cadrul celui de-a doilea seminar asupra „Rolului consiliilor în implicarea tinerilor la rezolvarea problemelor comunitare”. S-a constatat, că numai promovând valorile unei societăţi deschise, punând accent pe valorizarea diversităţii, dezvoltarea deprinderilor de cooperare, participarea la luarea deciziilor, toleranţă, gândire critică poţi obţine o educaţie pentru adaptare la schimbare, unde fiecare tânăr este ajutat să-şi dezvolte propriul potenţial, să fie creativ, motivat să înveţe pe tot parcursul vieţii, capabil să rezolve probleme, să comunice, să colaboreze cu alţii, să se implice activ în viaţa comunităţii.
Cele 7 şedinţe ale Clubului de dezbateri, în cadrul cărora au fost realizate 3 dezbateri la subiectele: „Independenţa financiară-tendinţă de emancipare a tinerilor sau modalitate de afirmare?”, „Valori europene, principii democratice-prerogativă a timpului sau o iluzie?”, „Simbolurile tinereşti – un moft contagios sau un mod individual de exprimare”(tatuajele, persingul) şi cele 4 mese rotunde la temele: „Exodul intelectual al tinerilor-premise, cauze, consecinţe” şi „Cultura alimentară-mod de viaţă sănătos”, „Violenţa (cyberbullyng-ul) prin intermediul noilor tehnologii informaţionale”, „Discriminarea gender printre adolescenţi” s-au desfăşurat prin participarea unui număr impunător de adolescenţi din municipiu, interesaţi să-şi dezvolte arta comunicării în susţinerea unor dispute civilizate.
Desfăşurarea lunară a şedinţelor ordinare ale CLCT, cât şi participarea membrilor CLCT în proiectul „Şcoala tânărului consilier” (trimestrial) le permite să se familiarizeze cu metode de administrare publică, învăţând prin joc, metodele managementului contemporan. Varietatea formelor de implicare a tinerilor în acţiuni de caritate şi cele ecologice le dezvoltă simţul responsabilităţii şi cumsecădeniei. Astfel, la îndemnul Centrului Adolescenţilor au fost organizate către sărbătorile de Crăciun vizite cu daruri: brad, jucării, daruri pentru fiecare copil şi un televizor pentru Complexul pilot de pedagogie curativă „Orfeu”, daruri pentru cei suferinzi şi bătrâni din Azilul republican de invalizi şi pensionari, iar la suferinţa colegului din consiliu, care şi-a pierdut recent familia în catastrofă, s-a reacţionat prompt prin acordarea unui ajutor material în sumă de 2000 lei.
Acţiunile de caritate au continuat şi în lunile aprilie-mai prin desfăşurarea Proiectului Comunitar: „Umăr la umăr” în care s-au inclus 11 licee municipale şi întreg CLCT, care de data aceasta au hotărât să viziteze veteranii pedagogi, rămaşi singuri la o vârstă înaintată.
În luna noiembrie 60 adolescenţi-voluntari, la îndemnul Centrului Adolescenţilor au ieşit la curăţarea frunzişului din parcul „Alunel”, dând dovadă de atitudine grijulie faţă de mediu înconjurător, iar în luna aprilie cei mai devotaţi voluntari în număr de peste 2000 au susţinut desfăşurarea Proiectului naţional „Hai, Moldova”, ieşind în toate sectoarele indicate pentru a fi curăţate.
Centrul Adolescenţilor împreună cu CLCT au efectuat în perioada de organizare a acestui proiect seminar metodic pentru preşedinţii Consiliilor de elevi, o întâlnire cu reprezentanţii mass-media franceză, sosiţi special pentru documentare la acest proiect, cât şi mult lucru de informare şi organizare pentru buna desfăşurare a evenimentului.
De o valoare incontestabilă se dovedesc a fi Proiectele Educaţional şi cel Intercultural, implementate deja al treilea an consecutiv.
Astfel, în perioada 14-23 februarie 2011, Centrul Adolescenţilor în parteneriat cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor a realizat cu succes Proiectul Educaţional în care au fost antrenate 24 instituţii de învăţământ preuniversitar. Proiectul a prevăzut un schimb de experienţă între licee, răspunzând astfel cerinţelor adolescenţilor, dar şi obiectivelor strategice propuse:
Integrarea elevilor într-un mediu educaţional nou;
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între licee, prin crearea premiselor pentru ulterioarele colaborări;
Diseminarea experienţei şi ideilor educaţionale inovative acumulate în instituţia de bază.
În rapoartele prezentate la Masa rotundă din 23 februarie cu peste 130 de participanţi în proiect s-a menţionat, că această colaborare între licee a fost pe plac adolescenţilor şi e necesară o continuitate şi în plan republican.
Cuvinte de mulţumire au fost adresate tuturor administraţiilor liceelor gazde, care au dat dovadă de bunăvoinţă şi ospitalitate, oferindu-le tinerilor şansa de a se simţi confortabil la ei în ospeţie.
În contextul multiplelor acţiuni cu caracter educaţional-formativ pe care DGEŞT le-a promovat pe parcursul anului 2010-2011, realizarea Proiectului Intercultural, lansat de către Centrul Adolescenţilor, a constituit o împlinire reuşită a finalităţilor curriculare urmărite. Pornind de la actualitatea imanentă a problemei dialogului intercultural dintre reprezentanţii diferitor etnii care coabitează în Republica Moldova, ţinând cont de importanţa dezvoltării spiritului civic al copilului, de necesitatea promovării valorilor social-umane, moral-civice, culturale şi spirituale, obiectivul major al programului a fost schimbul de experienţă între adolescenţii de diferite naţionalităţi la nivel cultural, intelectual şi comunitar.
Organizatorii şi moderatorii acestui proiect a fost echipa Centrului Adolescenţilor în parteneriat cu membrii Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor în care activează şi colaborează elevi din diferite instituţii preuniversitare din municipiul Chişinău. În total în activităţi au fost antrenate 16 licee. Proiectul în sine a inclus mai multe etape, culminând la 1 martie cu desfăşurarea ediţiei a III a Festivalului Etniilor „Prin artă-puternici suntem” la care au participat şi delegaţiile sosite din partea Consiliilor de tineri din România (Iaşi) şi Suedia (Borlagne).
Dat fiind complexitatea, noutatea, dar mai ales actualitatea obiectivului implementat, prima etapă a constituit-o organizarea Mesei rotunde cu genericul „Demararea Proiectului Intercultural” în cadrul căreia directorii adjuncţi ai instituţiilor participante, CLCT, au fost familiarizaţi cu demersul conceptual al activităţilor proiectate: obiectivele, aria de activităţi, finalităţile scontate.
Prin colaborare şi abordare constructivă s-a reuşit realizarea unui schimb de opinii sănătos, ţinându-se cont de aspiraţiile, viziunile fiecărei instituţii participante. Astfel, în 03 martie, în incinta Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a fost desfăşurată Conferinţa Ştiinţifică cu tematica „Impactul şcolii şi a formaţiunilor de tineret asupra educaţiei interculturale ale adolescenţilor”. În cadrul conferinţei au fost prezentate 15 comunicări de către elevii reprezentanţi ai instituţiilor participante. Registrul tematic abordat a fost unul variat, reflectând aspecte relevante ale educaţiei interculturale în comunitatea şcolară. Merită a fi apreciat efortul tinerilor cercetători în elucidarea unor perspective atitudinale foarte bine argumentate, vizând conştientizarea importanţei implicării tinerilor în promovarea valorilor democratice, prin responsabilizare, solidarizare, acceptare şi tolerare a specificului cultural al fiecărei etnii conlucuitoare într-o societate multietnică, cum este cea din Republica Moldova.
Festivalului Etniilor a fost desfăşurat în incinta Liceului Teoretic „Mihai Grecu”, cu participarea a 16 instituţii. Anul acesta festivalul s-a aflat la cea de a III ediţie şi a unit în reverberaţiile sărbătorilor de primăvară cutuma şi tradiţia variată a obiceiurilor de primăvară ale etniilor din Moldova. Mozaicul festiv a fost individualizat de sensibilitatea unui luminos mesaj, care, deşi a fost enunţat în limbi diferite, a emanat aceeaşi căldură şi bucurie firească trăită în mod specific de moldoveni, ruşi, evrei, ucraineni, polonezi, turci şi bulgari. Liceele participante la acest eveniment cultural au fost: „Mihai Viteazul”, „Vasili Levski”, „Alexandru Puşkin”, „Onisifor Ghibu”, „Ion Creangă”, „Mihailo Koţiubinski” „Univers LIONS”. Pe parcursul festivalului oaspeţii au avut ocazia de a savura un mirific spectacol, care a unit pe un singur portativ acorduri diverse de dansuri populare , oraţii, dramatizări, cântece şi multă bunăvoie. Organizarea expoziţiei meselor cu bucate tradiţionale a fost un element de satisfacţie în cadrul festivalului şi un bun prilej de afirmare şi cunoaştere reciprocă a specificului artei culinare la sărbătorile etniilor din ţară.
Majoritatea lucrurilor îşi au unitatea lor de măsură, însă în cazul unui asemenea tip de activitate, precum a fost Proiectul Intercultural, în contextul mutaţiilor socio-culturale din republică, cred că impactul şi valoarea acestuia îşi relevă latent, dar sigur valoarea prin cultivarea atitudinii civice elevilor, în mod deosebit în contextul anului 2011, Anul Internaţional al Tinerilor. Graţie receptivităţii atât a managerilor şcolari cât şi a unor persoane deschise şi constructive şi, evident, tenacităţii temerare a colaboratorilor Centrului Adolescenţilor, susţinuţi fidel şi cu abnegaţie de elevii din Consiliului Local al Tinerilor acest lucru este posibil. În cadrul Mesei rotunde de totalizare a Proiectului, participanţii au avut posibilitatea de a-şi împărtăşi impresiile prilejuite de experienţa participării active în activităţile desfăşurate. Experienţa acestui proiect a demonstrat viabilitatea colaborării interinstituţionale, relevanţa promovării valorilor naţionale şi necesitatea implementării noilor educaţii în cadrul activităţilor extracurriculare.
Programele de ordin cognitiv-distractiv, organizate la iniţiativa tinerilor către unele date semnificative din calendar, au dat un colorit deosebit activităţii Centrului Adolescenţilor şi a celei a Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor. În cadrul lor se descoperă noi talente, tinerii manifestând mult interes faţă de realizarea lor. Concursul municipal „Oraşul meu-mândria mea”, ce s-a desfăşurat la cea de-a 2 ediţie, la 22 decembrie, cu participarea a 4 echipe de adolescenţi din peste 25 de licee municipale, şi a mai multor oaspeţi de onoare printre care dl. Mihai Severovan, consilier municipal, ex-primar, a fost o adevărată revelaţie pentru cei ce îşi iubesc capitala, ţin la ea şi doresc s-o vadă europeană, iar întâlnirile de suflet la cenaclurile literare şi lansările de carte a tinerei poetese din CLCT, Crina Popescu şi a dnei Zinaida Izbaş, emisiunile radiofonice (6 la număr) cu participarea membrilor CLCT şi ale colaboratorilor CA, realizate în cadrul programei pentru tineret „Semnal junior”, „Vocea Basarabiei”, Radio Moldova, cât şi participarea la emisiunile televizate: în luna noiembrie, emisiune prezentată de Vitalie Dogaru la postul de TV Publika.md, în luna aprilie-emisiunea „Buna dimineaţa” în luna mai-emisiunea postului TV „Noroc”, permit să educăm la tineri dorinţa de perfecţiune, dragostea faţă de limba maternă, faţă de valorile şi tradiţiile neamului.
Toată activitatea întreprinsă în cadrul Centrului şi a CLCT este reflectată regulamentar atât în editorialul „Univers pedagogic Pro”, cât şi în ziarul CLCT „ReZoomat”, şi pe blogul: http/clctedu.wordpress.com.
Noua filă în activitatea sa Centrul Adolescenţilor a înscris-o odată cu stabilirea noilor relaţii de colaborare cu Consiliile de tineri din cele 2 ţări: Suedia şi România. Astfel, la invitaţia statelor menţionate un grup de tineri au participat în luna mai la schimbul de experienţe dintre Consilii, aflându-se pentru 5 zile la Borlagne, Suedia, iar alt grup la Conferinţa Internaţională a Elevilor „Leadership şi dezvoltare personală”, Iaşi, România, 20-22 mai, 2011.
Prezenţa colaboratorilor Centrului Adolescenţilor şi a 2 tineri consilieri la Forumul Consiliilor Locale ale Tinerilor în luna noiembrie, 2010 cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea lor în Republica Moldova, ne-a permis să facem o paralelă între activitatea organizaţiilor existente în ţară şi instituţia noastră.
În acest context, aşi menţiona necesitatea restructurării şi modernizării structurilor, mecanismelor şi serviciilor pe care le oferim în educaţia tinerei generaţii din ţara noastră, pentru a face faţă noilor roluri şi responsabilităţi care ni se atribuie.
Pentru a exercita noul rol, şcoala şi toate instituţiile educaţionale din Moldova trebuie să iasă din aşa-numita „cultură a rutinei”, caracterizată prin formalism, control excesiv, supunere, uniformizare, individualism, izolare, etc., pentru a se dezvolta către o cultură a schimbării.
E cunoscut faptul că şcoala este locul de producere şi transmitere a cunoaşterii, de formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii, a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine, iar Centrele de Resurse pentru Tineret, în cazul nostru Centrul Adolescenţilor din cadrul DGETS oferă tinerilor şansa de a se afirma, le oferă posibilităţi de comunicare cu alţi semeni, dând frâu liber ideilor, pe care mulţi din adolescenţi le ţin ascunse. Aici tinerii învaţă să vorbească şi să asculte, ştiind că orice părere contează, aici deprind lucruri frumoase şi utile, precum ar fi: organizarea lucrului în echipă, realizarea împreună cu echipa a unor programe şi proiecte valoroase de talie naţională şi internaţională. În rezultatul eforturilor depuse în comun a coordonatorilor Centrului şi a tinerilor care frecventează activităţile organizate de el s-a constatat, că adolescenţii devin mai responsabili, mai descătuşaţi, mai activi şi se implică cu uşurinţă atât în organizarea, cât şi în realizarea programelor educative.
Credem că, funcţionarea a astfel de centre pentru tineri oferă atât părinţilor, cât şi pedagogilor un suport real în educarea copiilor, deoarece Centrul pentru adolescenţi, fiind o instituţie educativă de alternativă, ocupându-se preponderent de educaţia non formală a tinerei generaţii, oferă oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formare a competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea viitoarei cariere a elevilor. Aici, în Centru, tinerii întâlnesc semeni de aceiaşi vârstă, unde discută probleme întâlnite în perioada maturizării lor, unde se învaţă lucruri bune şi se oferă şansa de participare fiecărui solicitant. Prin implicare lor activă în rezolvarea problemelor comunitare şi de ordin social se formează calităţile cetăţeanului de mâine, cu o modalitate nouă de gândire şi exprimare liberă, cu posibilitate de participare la procesul de luare a deciziilor, de cultivare a spiritului civic.
Implicarea adolescenţilor în activităţi înseamnă: experienţă dobândită prin munca în echipă, dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizarea de evenimente, managementul conflictelor şi multe alte lucruri frumoase, care nemijlocit contribuie la formarea personală a tânărului, a calităţilor caracteristice unui lider, căci a fi împreună este frumos, a rămâne împreună este un progres, însă a lucra împreună este un succes.
Centrul Adolescenţilor a DGETS, fiind o familie prietenoasă, va oferi şi în continuare căldură şi grijă, sprijin reciproc, cooperare, încredere, respect pentru diferenţe, colegialitate, învăţare continuă, parteneriate pentru toţi tinerii care doresc să ne cunoască, să comunice cu semenii lor de la egal la egal si să se implice activ în realizarea multiplelor programe şi proiecte.

Mai, 2011 Valentina Sandu, şefa Centrului Adolescenţilor,
DGETS

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s