Regulament

A P R O B

„____” ______________

Director general al DGETS
Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb

________________________

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COPIILOR ŞI TINERILOR
DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

I. Întroducere.

Art. 1 Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din mun. Chişinău este o formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării în procesele de luare a deciziilor la nivel local.
Art. 2 Membrii Consiliului – consilierii sunt copii şi tineri din clasele a IX-a – a XII-a, care sunt aleşi prin vot secret.
Art. 3 Consiliul activează în baza Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, Cartei Europene cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale, Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la tineret, Strategiei pentru tineret, Legii cu privire la drepturile copilului.
Art. 4 Consiliul se conduce în activitatea sa de actele normative ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului, autorităţilor publice locale şi prezentul regulament.
Art. 5 Consiliul este recunoscut prin decizia autorităţii publice locale drept organ consultativ în problemele tinerilor.
Art. 6 Consiliul poate semna acorduri de colaborare şi cu alţi actori sociali: organizaţii de tineret, ONG – uri, instituţii similare din ţară şi de peste hotarele ei.

II. Principii de activitate ale Consiliului.

Art. 7 Activitatea Consiliului este bazată pe următoarele principii:
Transparenţă – toate activităţile Consiliului sunt aduse la cunoştinţa tinerilor din comunitate;
Oportunităţi egale – Consiliul implică tineri, indiferent de vîrstă, statut social sau economic, sex, stare de sănătate, etnie, cultură, religie, convingeri sau alte diferenţe în planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor;
Dezvoltarea parteneriatelor – activităţile Consiliului se realizează în colaborare cu autorităţile publice locale şi alţi actori sociali din comunitate şi din afara ei;
Încurajrea participării tinerilor – Consiliul încurajează activităţi ale tinerilor, desfăşurate pe bază de voluntariat.

III. Constituirea şi atribuţiile Consiliului.

Art.8 Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor mun. Chişinău, este constituit din consilieri, aleşi potrivit Legii electorale privind alegerea Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor.
Art. 9 Durata mandatului de consilier este de 2 ani.

Art. 10 Consiliul are următoarele atribuţii principale:
• identificarea intereselor, necesităţilor şi problemelor copiilor şi tinerilor din comunitate;
• definirea în comun cu autorităţile publice locale a politicilor locale de tineret;
• participarea la realizarea Planului local de acţiuni în domeniul tineretului;
• susţinerea şi acordarea consultanţei tinerilor care vor să se asocieze în grupuri de iniţiativă;
• determinarea structurii şi alegerea organelor de conducere ale Consiliului, alegerea primarului, viceprimarilor şi secretarului;
• aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului;
• aprobarea bugetului şi modului de formare, administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia;
• administrarea patrimoniului Consiliului;
• stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte Consilii similare;
• organizarea alegerilor unui nou Consiliu, la expirarea mandatului.

IV. Structura. Conducerea.

Art. 11 Nu mai tîrziu de 10 zile după constituire, Consiliul va alege primarul,
viceprimarii şi secretarul.
Art. 12 Consilierii activează în comisii de specialitate:
1. Comisia „Tineri pentru Educaţie”
2. Comisia „Cultură şi Sport”
3. Comisia „Asistenţă Socială şi Voluntariat”
4. Comisia „Mediu şi Turism”
5. Comisia „Mass-media şi Relaţii cu publicul”
Art. 13 Primarul este ales de către Consiliu prin vot secret.Va fi declarat ales
candidatul care va obţine jumătate plus unu din numărul voturilor
consilierilor.
Art. 14 Principalele atribuţii ale primarului sunt:
• reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor legale;
• poate propune Consiliului consultarea copiilor prin referendum, cu privire la problemele de inters deosebit;
• convoacă şi stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Consiliului;
• asigură respectarea prezentului regulament;
• asigură aplicarea hotărîrilor Consiliului;
• verifică incasarea şi folosirea fondurilor;
• controlează activitatea Consiliului şi a comisiilor;
• îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliu.

Art.15 Cei doi viceprimari sunt aleşi de Consiliu prin vot secret şi cu o majoritate
simplă de voturi, cîte unul dintre reprezentanţii instituţiilor preuniversitare, pot înocui primarul în lipsa lui, răspund de activitatea Comisiilor de specialitate, de rapoartele de activitate ale Consiliului.

Art. 16 Secretarul este ales de consiliu prin vot secret, cu o majoritate
simplă de voturi, cîte unul dintre reprezentanţii instituţiilor preuniversitare. Sarcinile principale ale secretarului sunt:
• anunţă membrii Consiliului şi asigură prezenţa lor la şedinţe;
• redactează procesul – verbal al şedinţelor;
• asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
• numără şi consemnează voturile în timpul şedinţelor;
• verifică temeinicia motivării absenţelor consilierilor;
• alte atribuţii stabilite de Consiliu.

V. Şedinţele Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor

Art. 17 Consiliul se întruneşte în şedinţa ordinară lunar, la convocarea primarului.
Consiliul se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de cîte ori este necesar, la decizia primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor.
Convocarea se face cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.
Art. 18 Şedinţele Consiliului sunt deliberative cu prezenţa a 2/3 din numărul total de consilieri.
Art. 19 Deciziile Consiliului se adoptă cu simpla majoritate a voturilor
Consilierilor prezenţi la şedinţă.
Art. 20 Pe perioada mandatului, Consiliul prezintă 3 rapoarte obligatorii Adunării
generale a tinerilor:

 La începutul mandatului consilierilor (după 6 luni de activitate);
 După primul an de activitate;
 La sfîrşitul mandatului (doi ani)
În caz de necesitate, Adunarea generală a tinerilor poate fi convocată mai des.
Art. 21 Şedinţele Consiliului sunt deschise şi publice.
Şedinţele Consiliului sunt considerate lucrative cu prezenţa a două treimi din numărul total de consilieri.
Art. 22 La începutul fiecărie şedinţe a Consiliului secretarul face apelul, comunică
numărul consilierilor prezenţi şi asigură alegerea preşedintelui de şedinţă. Acesta este ales cu majoritatea simplă a consilierilor prezenţi.
Atribuţiile preşedintelui de şedinţă sunt:
• asigură respectarea ordinii de zi şi a regulamentului în timpul şedinţelor;
• asigură desfăşurarea procesului de luare a deciziilor prin vot, anunţă rezultatul votului şi citeşte hotărîrile adoptate;
• contrasemnează procesul – verbal al şedinţei;
• alte atribuţii stabilite de Consiliu.
Art. 23 Consiliul adoptă hotărîri prin votul a cel puţin jumătate plus unu din
numărul consilierilor prezenţi.
Consiliul poate decide ca unele hotărîri să fie adoptate prin vot secret.
Art. 24 Votul consilierilor este personal. Acesta poate fi deschis sau secret, în
funcţie de decizia adoptată prin vot de către Consiliu.

VI. Şedinţele Comisiilor de specialitate

Art. 25 Comisiile sunt conduse de preşedinte ajutat de un secretar. Aceştia sunt
aleşi de membrii comisiei de specialitate prin vot deschis.
Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul şi cu celelalte comisii.
Atribuţiile preşedintelui sunt următoarele:
• convoacă şedinţa comisiei şi determină ordinea de zi;
• conduce şedinţa comisiei;
• poate propune ca la şedinţa comisiei să participe şi alte persoane din afara ei, dacă acest lucru este necesar;
• îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliu.
Secretarul comisiei are următoarele atribuţii:
• anunţă membrii comisiei;
• asigură prezenţa la şedinţă;
• numără voturile şi întocmeşte procesul- verbal al şedinţei;
• asistă preşedintele comisiei la buna desfăşurare a activităţii acesteia.

VII. Planul de activitate al Consiliului

Art. 26 Fiecare Consiliu activează în baza Planului de activitate (anual, trimestrial, lunar).
Art. 27 Planul anual de activitate conţine următoarele componente: obiective, activităţi, perioadă, resurse, responsabili, beneficiari, parteneri, rezultate aşteptate.
Art. 28 Planul anual de activitate al Consiliului se aprobă în cadrul unei şedinţe deschise cu participarea actorilor sociali din comunitate (tuturor persoanelor interesate).

VIII. Finanţarea activităţilor Consiliului

Art. 29 Finanţarea activităţilor Consiliului se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare.
Art. 31 Consiliul desfăşoară activităţi de colectare a fondurilor din surse extrabugetare pentru asigurarea activităţilor
Art. 32 Consiliul asigură transparenţa fondurilor gestionate.
IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii Consiliului

Art. 33 Consiliul prezintă raportul anual de activitate autorităţilor publice locale, partenerilor, donatorilor.
Art. 34 Activităţile efectuate de către Consiliu se evaluează de către consilieri (autoevaluare), beneficiari şi donatori.
Art. 35 Rezultatele evaluărilor vor fi accesibile pentru toţi tinerii din comunitate.
Art. 36 Pentru evaluarea activităţilor Consiliului poate coopta tineri, donatori, experţi externi.

X. Absenţe. Sancţiuni. Stimulări

Art. 37 Participarea consilierilor la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor din care
fac parte este obligatorie.
În cazul în care consilierii absentează nemotivat la 3 sau mai multe şedinţe
ale Consiliului sau ale comisiilor din care fac parte, ei sunt sancţionaţi.
Art. 38. În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi la
respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate
aplica următoarele sancţiuni:
a. chemarea la ordine;
b. retragerea cuvîntului;
c. eliminarea din şedinţă, în urma votului Consiliului, cu consemnarea absenţei nemotivate.
Art. 39 Consiliul poate hotărî, cu votul majorităţii simple din numărul
consilierilor următoarele sancţiuni consilierilor, care au comis abateri de la regulament:
a. avertisment verbal în faţa Consiliului;
b. ridicarea dreptului la cuvînt pentru una sau mai multe şedinţe;
c. revocarea funcţiei încredinţate de Consiliu;
d. avertisment public cu aducerea la cunoştinţa elevilor din instituţia de învăţămînt pe care o reprezintă, a conducerii şcolii şi a părinţilor;
e. demiterea din funcţia de consilier.

XI. Dispoziţii finale

Art. 40 Adoptarea şi modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului
Local al Copiilor şi Tinerilor se face cu acordul a jumătate plus unu din numărul consilierilor aleşi.
Art. 41 Prezentul Regulament intră în vigoare din ziua adoptării lui la a II-a şedinţă a Consiliului Local al Copiilor şi Tinerilor.

Reclame

4 gânduri despre &8222;Regulament&8221;

  1. este un lucru pentru viitorul de miine si foarte bine cine a lansat aceasta idee si o indeplineste . Va urez mult succes.Este intradevar o munca enorma sa ajungi si la rezultat.

  2. Regulamentul este de nota 10 .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s